28% महागाई

 
सध्याचे मूळ वेतन
घरभाडे टक्केवारी
प्रवासभत्ता / इतर भत्ते
NPS योजना लागू आहे का ?
28 टक्के महागाई भत्त्यासह वाढलेले वेतन पाहण्यासाठी GO बटणावर क्लिक करा.