5% महागाई फरक

 
1 जुलै ते 30 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीतील महागाई भत्ता फरक
1 जुलै 2019 रोजीचे मूळ वेतन
NPS योजना लागू आहे का ?
महागाई भत्ता फरक पाहण्यासाठी GO बटणावर क्लिक करा.