Menu Operations Clear Share App Via Email Via Whatsapp Via SMS ukguruji - 34% महागाई भत्ता
महागाई भत्ता वाढ फरक
कृपया आपली खालील माहिती भरा
मूळ वेतन ( ऑगस्ट - 2022 ) (Basic Pay) :-
महागाई भत्ता :- (D.A.) :-
घरभाडे टक्केवारी (HRA) :-
प्रवास / वाहन भत्ता (TA) :-
NPS allownce होय नाही
शैक्षणिक माहितीसाठी खालील वेबसाईटला भेट द्या. ↓
www.ukguruji.in
निर्मिती :- श्री. उमेश खोसे
Go
Powered By XlApp.io