पगार संदर्भात प्राथमिक माहिती
सध्याचे मूळ वेतन (Basic)
सध्या मिळत असलेला घरभाडे भत्ता (HRA)
वाहतूक भत्ता
इतर / CLA
खालील GO बटन वर क्लिक करा.
Go
Powered By XlApp.io